Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong java

quý khách hàng là bạn đang khám phá về ngôn từ java, ai đang chạm mặt trở ngại trong Việc đọc với ghi file ?Tại bài bác này mình đã lý giải nkhô cứng mang lại chúng ta new tiếp cận ngôn ngữ lập trình sẵn java phương pháp để sản xuất 1 lớp xử lí tệp tin nhị phân. Sau lúc xây cất được lớp này những bạn cũng có thể cất giữ cùng tái sử dụng trong những bài bác tập java của mình.(Đi thi tiết kiệm được trăng tròn phút đấy chớ chơi :V)

1.Bước 1 sản xuất 1 class .

You watching: Cách ghi nối thêm nội dung vào file trong java

Tạo 1 class java cách thức up load file. (src/file/File.java).

*

2.Tạo 2 thủ tục static là write và read.

Pmùi hương thức write vẫn truyền vào đối tượng người sử dụng được giữ vào tệp tin và liên tưởng bạn muốn lưu. (ArrayList,LinkedList, …) Phương thức read sẽ gọi về tối tượng sinh hoạt vào file và trả về đối tượng kia.khi trả về ta sẽ nghiền đẳng cấp đối tượng người tiêu dùng nhằm áp dụng (ArrayList,LinkedList, …)

A. cách tiến hành write.

trước hết trước khi lưu lại dữ liệu vào file ta yêu cầu tạo thành file kia cùng với liên tưởng vẫn đến.

public static void write(List danhSach, String diaChi) File file = new File(diaChi);//Tạo đối tượng file mới gồm thúc đẩy truyền vào. if (!tệp tin.exists()) //Nếu file đó chưa tồn tại. try file.createNewFile();//Tạo ra tệp tin mới. catch (IOException e) System.out.println(e); Sau kia tạo nên 2 đối tượng khởi tạo đối tượng người sử dụng FileOutputStream cùng ObjectOutputStream nhỏng sau:

public static void write(List danhSach, String diaChi) File file = new File(diaChi); if (!tệp tin.exists()) try file.createNewFile(); catch (IOException e) System.out.println(e); //Khai báo FileOutputStream và FileOutputStream trỏ chúng cho tới null FileOutputStream fOut = null; ObjectOutputStream oOut = null; try //Khởi chế tạo ra đối tượng người dùng. fOut = new FileOutputStream(file); oOut = new ObjectOutputStream(fOut); catch (Exception e) System.out.println(e); gọi phương thức writeObject() tiến hành ghi đối tượng người sử dụng vào file .Sau kia đóng tệp tin lại.

public static void write(List danhSach, String diaChi) { File tệp tin = new File(diaChi); if (!tệp tin.exists()) try tệp tin.createNewFile(); catch (IOException e) System.out.println(e); //Khai báo FileOutputStream với FileOutputStream trỏ chúng cho tới null FileOutputStream fOut = null; ObjectOutputStream oOut = null; try //Khởi sinh sản đối tượng. fOut = new FileOutputStream(file); oOut = new ObjectOutputStream(fOut); oOut.writeObject(danhSach);//Thực hiện tại ghi đối tượng người tiêu dùng vào tệp tin. catch (Exception e) System.out.println(e); finally try //Đóng file fOut.close(); oOut.close(); catch (IOException e) System.err.println(e); B. cách thức read.

Ta áp dụng đối tượng người sử dụng FileInputStream cùng ObjectInputStream cách khởi chế tác tựa như phần A.Sử dụng readObject() để đọc đối tượng ra.

public static Object read(String diaChi) //Khai báo đối tượng người dùng FileInputStream với ObjectInputStream trỏ tới null FileInputStream FIn = null; ObjectInputStream OIn = null; Object read = null; try //Khngơi nghỉ tạo thành đối tượng người sử dụng với tương tác truyền vào FIn = new FileInputStream(new java.io.File(diaChi)); OIn = new ObjectInputStream(FIn); read = OIn.readObject(); return read; catch (Exception e) System.err.println(e); return null;Kiểm tra đối tượng người tiêu dùng đã có được gọi ra chưa và đóng góp tệp tin.

See more: Tải Wtfast Hoạt Động Như Thế Nào, Phần Mềm Wtfast Full Crack

public static Object read(String diaChi) //Knhị báo đối tượng người sử dụng FileInputStream với ObjectInputStream trỏ tới null FileInputStream FIn = null; ObjectInputStream OIn = null; Object read = null; try //Khsống chế tác đối tượng người dùng cùng với can dự truyền vào FIn = new FileInputStream(new java.io.File(diaChi)); OIn = new ObjectInputStream(FIn); read = OIn.readObject(); return read; catch (Exception e) System.err.println(e); finally if (read != null) System.out.println("DOC FILE THANH CONG!"); else System.out.println("DOC FILE THAT BAI"); try FIn.close(); OIn.close(); catch (IOException e) System.err.println(e); return null;Full class:

package file;import java.util.List;import java.io.*;public class File private File() public static void write(List danhSach, String diaChi) java.io.File file = new java.io.File(diaChi); if (!file.exists()) try file.createNewFile(); catch (IOException e) System.out.println(e); //Khai báo FileOutputStream cùng FileOutputStream trỏ bọn chúng tới null FileOutputStream fOut = null; ObjectOutputStream oOut = null; try //Khởi tạo đối tượng người sử dụng. fOut = new FileOutputStream(file); oOut = new ObjectOutputStream(fOut); oOut.writeObject(danhSach);//Thực hiện tại ghi đối tượng vào tệp tin. catch (Exception e) System.out.println(e); finally try //Đóng tệp tin fOut.close(); oOut.close(); catch (IOException e) System.err.println(e); public static Object read(String diaChi) //Knhì báo đối tượng FileInputStream và ObjectInputStream trỏ tới null FileInputStream FIn = null; ObjectInputStream OIn = null; Object read = null; try //Khsinh hoạt chế tạo ra đối tượng người dùng với thúc đẩy truyền vào FIn = new FileInputStream(new java.io.File(diaChi)); OIn = new ObjectInputStream(FIn); read = OIn.readObject(); return read; catch (Exception e) System.err.println(e); finally if (read != null) System.out.println("DOC FILE THANH CONG!"); else System.out.println("DOC FILE THAT BAI"); try FIn.close(); OIn.close(); catch (IOException e) System.err.println(e); return null; 3.Xây dựng chương trình và thử nghiệm class file.java đã desgin.

*

Class HocSinh

import java.io.Serializable;public class HocSinc implements Serializable { String ten; int tuoi; public HocSinh() public HocSinh(String ten,int tuoi) this.

See more: Bộ Lọc Âm Thanh Equalizer Karaoke: Equalizer Lọc Âm Thanh Cho Dàn Karaoke

ten = ten; this.tuoi = tuoi;

Chuyên mục: Chia sẻ